Schoolvisie

Pedagogisch project

Onze gemeentelijke basisschool staat ten dienste van kinderen van 2,5 tot 12 jaar en hun ouders. Het schoolteam staat open voor alle kinderen, ongeacht hun filosofische of ideologische overtuiging, sociale of etnische afkomst, sekse of nationaliteit. Onze basisschool behoort tot het officieel gesubsidieerd onderwijs. Het schoolbestuur is het gemeentebestuur van Ingelmunster.
Niet alleen het leren staat centraal op onze school , maar ook elk kind als persoon. We zien in ieder kind een uniek persoontje dat midden in deze wereld staat, ontelbare impulsen binnenkrijgt en zich in de omgeving aan het ontwikkelen is. Elk kind ontdekt waarden, erkent zijn/haar sterktes en zwaktes en volgt daarin zijn/haar eigen weg.  Zonder afbreuk te doen aan de unieke persoonlijkheid van elk kind, willen we ervoor zorgen dat de school een omgeving is die prikkelt en uitdaagt om actief bezig te zijn op een leerniveau dat het kind aankan.
Wij willen als team leren omgaan met verschillen in de groep: niet alle kinderen beschikken over dezelfde mogelijkheden.  De leerkrachten proberen goed in te spelen op individuele verschillen in aanleg, tempo en motivatie.
Het team draagt zorg voor een goed pedagogisch klimaat en een degelijke aanpak om kinderen actief bij het leerproces te betrekken.  

De kerngedachte hierbij is:

     Er wordt recht gedaan aan ieder kind, ieder kind komt tot zijn recht!


Onze visie

De lerende staat centraal.

  • Respect  

Respect is een basisvoorwaarde voor een rechtvaardige en leefbare samenleving. 
Wij willen dat de Wingerd een school is waar leerlingen op een respectvolle manier zorg dragen voor zichzelf, elkaar en materialen.
Dit verwachten we zowel binnen als buiten de klas. 

  •  Discipline

In de Wingerd verwachten we dat de kinderen, ouders, en alle partners de regels opvolgen. Het opvolgen van duidelijke afspraken op school brengt onze kinderen de nodige (zelf)discipline bij. Op deze manier kunnen we makkelijker samenleven en samenwerken. Kinderen mogen zichzelf zijn, maar ze moeten beseffen dat er grenzen en regels zijn.

  • Welbevinden

De Wingerd is een school waar welbevinden centraal staat. We streven naar een school waar iedereen zich goed en veilig voelt en van daaruit tot leren kan komen met kans op succes. Sleutelwoorden hierbij zijn: betrokkenheid, verbondenheid en geborgenheid.

  • Creativiteit

Onze taak als school is zorgen voor maximale ontplooiingskansen van alle kinderen. Zo ontwikkelen we op onze school talenten die een aanzet kunnen zijn tot creativiteit voor anderen. We willen ook creativiteit breed aanpakken door alle studiejaren heen en in alle vakken of leerdomeinen. 

  • Communicatie

In de Wingerd verstaan we onder goeie, heldere en open communicatie dat alle betrokkenen op school elkaar begrijpen, naar elkaar luisteren en met elkaar samenwerken. We vinden het dan ook belangrijk dat u met uw vragen en zorgen bij ons terecht kan. Het oudercomité en de ouderraad kunnen hierbij een verbindende rol zijn.

  • Structuur 

Structuur en regels zijn belangrijk in de Wingerd, zowel voor leerlingen, leerkrachten en ouders. 
Door duidelijke structuur aan te bieden en afspraken te maken, weet iedereen wat van hem/haar verwacht wordt. Dit draagt bij tot een kwaliteitsvolle, kindvriendelijke en veilige leeromgeving. 

  • Diversiteit 

De Wingerd als ’open’ school zet de deuren open voor alle kinderen, welke de levensopvatting of achtergrond van het gezin ook is. 
We leren kinderen omgaan met hun kwaliteiten en beperkingen, maar ook met de diversiteit die op school aanwezig is.
De Wingerd staat open voor Anderstalige Nieuwkomers en we zien het als onze verantwoordelijkheid om hen te begeleiden in een kwalitatieve schoolloopbaan.

In de Wingerd worden kinderen met de grootst mogelijke zorg omringd en van heel dichtbij opgevolgd.
De klasleerkrachten vormen de basis voor het zorgbeleid van onze school. Zij observeren, begeleiden en bieden eerste hulp in de klas. De leerkracht houdt zo veel mogelijk rekening met het ontwikkelingstempo, de individuele mogelijkheden en de achtergrond van elke leerling. Er is zorg op maat voor elk kind.
Daarbij worden ze bijgestaan door  zorgleerkrachten, zorgcoördinator of directie.
We rekenen ook op de deskundigheid van externen (CLB, REVA, OONW, logo,…).

  • Ouderbetrokkenheid

 Wij als Gemeenteschool trachten een open sfeer te creëren waar kinderen, ouders en leerkrachten zich welkom voelen. We willen een laagdrempelige school zijn.
Daarom nodigt De Wingerd ouders uit om samen "school te maken" en dit op verschillende niveaus. Bv. ateliernamiddagen, zachte landing bij peuters, oudercomité, open klasdagen,...

  •  Klasdoorbrekend  

In De Wingerd zijn we dagelijks op zoek naar talenten, zowel bij leerkrachten als leerlingen. Klasdoorbrekend werken zien wij daarbij als een verrijking. Het versterkt het leren van elkaar en biedt extra uitdagingen.